O nás

INTERsen, n.o. je nezisková organizácia založená v zmysle

zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách

poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších

predpisov. Nezisková organizácia je právnická osoba založená

v zmysle citovaného zákona, ktorá poskytuje všeobecne

prospešné služby za vopred určených a pre všetkých

používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie

použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej

zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na

zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. To znamená, že

všetky príjmy sú použité na prevádzku a podporu činnosti

n.o., tiež na zvýšenie kvality života klientov tohto subjektu.

Nezisková organizácia INTERsen otvorila svoju prvú

prevádzku denného stacionára dňa 7.1.2016 v obci Torysa,

č. 26.

Od januára 2020 sme taktiež zastrešili prevádzku denného

stacionára v Krivanoch. 

Denný stacionár

ponúka sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej

situácie z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, z dôvodu

ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného

stavu klientom, ktorí žijú sami, alebo s rodinou, ale počas dňa

potrebujú kontakt s ľuďmi a vyplniť voľný čas. Naším cieľom

je zamedziť osamelosti klientov, poskytnúť  klientom pocit

istoty a bezpečia počas dňa.

Denný stacionár je v prevádzke od 7.1.2016, 

v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 16,30 hod.

Ponúkame:

  • Odborné sociálne poradenstvo,

  • Stravovanie, priestor na odpočinok,

  • Záujmové činnosti, tvorivé dielne, kultúrne činnosti,

  • Duchovný program, duchovné obnovy,

  • Prijímanie sviatostí, spoločné sväté omše, spoločné návštevy duchovných a pútnických miest,

  • Možnosť voľného programu.

Spoločne pod naším vedením môžete tráviť voľné chvíle počas

dňa v spoločnosti, ktorá Vám ponúkne pocit istoty a bezpečia

pri prežívaní starnutia. Denný aktivizačný  a terapeutický

program zabezpečí udržanie mentálnych a fyzických

schopností a psychickú pohodu. Aj v tejto etape života

môžeme aktívne zamestnávať myseľ a pamäť, môžeme byť

naďalej samostatní a prospešní.

 

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky alebo písomne na čísle +421948 764 164 alebo na stacionar@intersen.sk.

Sociálny pracovník - poradenstvo Mgr. Iveta Dulinová +421903 741 998.

 

Logo-psk_2

 

INTERsen, n.o. Brezovička 98 ako poskytovateľ sociálnej služby - Denný stacionár Torysa    č. 26 a Denný stacionár INTERsen Krivany, Záhradná 46/6 realizuje projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja pod názvom:


„Sme s Vami každú chvíľu“

 

Dotácia bola schválená na základe uznesenia č. 708/2021 Zastupiteľstva PSK zo dňa 3.5.2021

a predstavuje refundáciu podielu výdavkov vynaložených na realizáciu projektu v rámci

Výzvy Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 (ďalej len „Výzva PSK“)

schválenej Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 594/2020 zo dňa 14.12.2020 a Uznesením

Zastupiteľstva PSK č. 632/2021 zo dňa 15.2.2021.